SZUKAJ ARTYSTÓW I WYDARZEŃ

Regulamin klubu

Regulamin Klubu Studenckiego „Żaczek”

Drodzy uczestnicy, dziękujemy Wam, że chcecie uczestniczyć w imprezach organizowanych na terenie naszego Klubu. W trosce o Wasze bezpieczeństwo wprowadziliśmy kilka zasad. Bardzo prosimy, stosujcie się do nich, ułatwi nam to pracę i pozwoli zapewnić Wam maksimum bezpieczeństwa.

PRAWO WSTĘPU

Prawo wstępu na imprezy organizowane na terenie naszego Klubu mają:

 1. Wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Osoby zainteresowane programem, posiadające ważny bilet na imprezę, zaproszenie wystawione przez organizatora lub znajdujące się na liście gości.
 3. W przypadku wyznaczonych imprez, osoby okazujące się ważną legitymacją studencką.
 4. Przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację.
 5. Przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym zgłoszeniu się do kierownictwa Klubu.

Drodzy klienci, informujemy, że na teren Klubu nie będą wpuszczane:

 1. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
 3. Osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa, w dalszej części Regulaminu.
 4. Osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku.
 5. Osoby, którym ochrona Klubu odmówi prawa wstępu na imprezę, jednocześnie pracownicy nie mają obowiązku podania przyczyny odmowy wstępu.

ZASADY ORGANIZACYJNE I BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE KLUBU

Aby nasi klienci mogli czuć się w Klubie swobodnie i bezpiecznie, wprowadziliśmy pewne zasady bezpieczeństwa.

 1. Przy wejściu do Klubu pracownicy ochrony mają prawo poddać kontroli każdą osobę wchodzącą, sprawdzić czy posiada prawo do przebywania na danej imprezie, przeszukać torby, plecaki i usunąć z nich wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla innych uczestników imprezy.
 2. Zabraniamy wnoszenia i posiadania na terenie Klubu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,  materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym, nakryć głowy i twarzy służących do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji.
 3. Jednocześnie informujemy, że nie prowadzimy depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na terenie Klubu jest zabronione. Przedmioty uznane za szczególnie niebezpieczne mogą być zarekwirowane przez ochronę Klubu bez prawa zwrotu lub z prawem zwrotu po zakończeniu imprezy.
 4. Ostateczna ocena co do tego, czy posiadany przez uczestnika imprezy przedmiot jest niebezpieczny należy do Ochrony Klubu.
 5. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie naszego Klubu zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Klubu, a w szczególności do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Zakazujemy niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Klubu, itp.
 6. Ponadto kategorycznie zabrania się: przechodzenia przez barierki zaporowe, płoty, ogrodzenia, wchodzenia na dach;  wchodzenia do pomieszczeń i na obszar objęty zakazem wstępu osób nieupoważnionych; rzucania wszelkimi przedmiotami; rozniecania ognia, zapalania jakichkolwiek petard lub fajerwerków; sprzedawania towarów, oraz prowadzenia akcji promocyjnych bez pisemnej zgody kierownictwa Klubu;
 7. Drodzy klienci, uczestnicząc w imprezach na terenie Klubu przyjmujecie do wiadomości, że wstęp na teren Klubu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu Waszego wizerunku w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem lub relacją przedstawiającą imprezę.
 8. Wprowadzanie zwierząt na teren Klubu nie jest dozwolone.
 9. Ochrona Klubu zobowiązana jest usunąć z terenu Klubu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 10. Osobom, którym odmówiono wstępu na teren Klubu lub przebywania na nim lub osobą usuniętym z terenu Klubu zgodnie z Regulaminem nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet, ani inne roszczenia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Jako kierownictwo Klubu, zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
  • W wypadku odwołania imprezy uczestnikom przysługuje prawo do zwrotu kosztów poniesionych na bilet, na podstawie paragonu sprzedaży okazanego w miejscu zakupu biletu.
  • W wypadku odwołania imprezy zwroty realizowane będą przez okres 7-dni od dnia odwołania imprezy.
  • W wypadku odbycia się imprezy zwrotów niewykorzystanych biletów nie prowadzimy
 2. Nabywając bilet wstępu na imprezę organizowaną w naszym Klubie, uczestnik oświadcza, że zapoznał się i w pełni akceptuje wszelkie zapisy niniejszego Regulaminu.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności finansowej za rzeczy wartościowe wniesione na teren Klubu.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do pociągnięcia do odpowiedzialności materialnej i karnej osób, które dopuszczą się zachowań powodujących zniszczenia, dewastację lub utratę mienia będącego na wyposażeniu Klubu, oraz osób łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za Siłę Wyższą uznajemy zdarzenie będące poza naszą kontrolą, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub, że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Klubu: Aleja 3 Maja 5, 30-063 Kraków
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.08.2008r.

 Kierownictwo Klubu